Der Die Das Nyelviskola és Könyvkiadó Egyéni Cég

 Székhely: 5100 Jászberény, Vízöntő u. 1. Oktatás helyszíne: 5100 Jászberény, Víz u. 2.

 Cégjegyzék száma: 16-11-001687, Adószám: 24479932-1-16

Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: Der Die Das Nyelviskola és Könyvkiadó Egyéni Cég

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 16-11-001687

Adatkezelő székhelye: 5100 Jászberény, Vízöntő u.1.

Adatkezelő képviselője: Víghné Molnár Ilona

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő felnőttképzést végző intézmény. Az adatok kezelésére a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a felnőttképzést végző intézmény és a képzésben résztvevő között létrejövő szerződés alapján jogosult. Az intézmény az adatkezelésére vonatkozó tájékoztatását a felnőttképzési szerződésben adja meg a képzésben résztvevőnek.

3. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés a képzésben résztvevő önkéntes hozzájárulásán alapul.

A képzésben részt vevő papír alapon vagy elektronikus felületen történő jelentkezéssel, illetve a felnőttképzési szerződés aláírásával adja meg az adatait és azok kezeléséhez történő hozzájárulást.

Az adatkezelés a személyes adatok felvételére, rögzítésére, tárolására, a képzésben résztvevő adataiban beállt változások esetén azok módosítására, ellenőrzés céljából történő felhasználásra, valamint azok zárolására, törlésére, megsemmisítésére terjed ki.

4. Adatkezelésre és feldolgozásra jogosultak:

A képzésben résztvevők személyes adatait az Adatkezelő munkatársai illetve megbízott Adatfeldolgozói kezelik, és végzik az adatok feldolgozását.

5. Az adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. június 1-től visszavonásig tart.

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint az érintett hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések (például: számlán szereplő személyes adatok) esetén törvény rendelkezése.

Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési tájékoztató az irányadó.

Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (írásban) igazolja az Adatkezelési tájékoztató megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül.

A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét az intézmény képviselője látja el.

6. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a nyelviskola elérhetőségein.

A képzésben résztvevőt az adatkezeléssel kapcsolatban – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adtok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (2016. április 27.) által meghatározott korlátozások keretei között – az alábbi jogosultságok illetik meg:

a) tájékoztatáshoz való jog;

b) helyesbítéshez való jog;

d) adattörléshez való jog;

e) adatkezelés korlátozásához való jog;

f) értesítéshez való jog;

g) tiltakozáshoz való jog;

h) adathordozáshoz való jog.

7. A Kezelt személyes adatok köre

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen):

A képzésben résztvevő

• neve;

• születési neve;

• neme;

• születési helye és ideje;

• anyja születési neve;

• társadalombiztosítási azonosító jele;

• adóazonosító jele; 

• legmagasabb iskolai végzettsége;

• állampolgársága;

• lakcíme;

• tartózkodási helyének címe;

• telefonszáma;

• elektronikus elérhetősége;

• nyelvi ismeretei;

• munkaerő-piaci státusza;

• mellékelt dokumentumok.

8. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat az Adatkezelő az Fktv 21.§ (6) bekezdése alapján 5 évig tartja nyilván és kezeli.

9. Adattovábbítás külföldre:

Nem történik adattovábbítás.

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap: www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.


free responsive website templates